Przejdź do treści

Raport bieżący nr 39/2015

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej od Emitenta

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Treść raportu:
Zarząd Spółki FOTA S.A. w upadłości układowej (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 23 grudnia 2015 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej od Emitenta EXPOM Kwidzyn sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki zależnej od Emitenta poprzez utworzenie 1370 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 PLN każdy, które zostały objęte w całości przez Emitenta z wyłączeniem prawa pierwszeństwa pozostałych wspólników, poprzez pokrycie wkładem niepieniężnym. 1370 nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym pokrytych zostanie wkładem niepieniężnym czyli wierzytelnością w kwocie 685.000,00 PLN przysługującą Emitentowi wobec spółki EXPOM Kwidzyn sp. z o.o.

W wyniku powyższej transakcji kapitał zakładowy spółki EXPOM Kwidzyn sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie został podwyższony z kwoty 3.500.000,00 PLN do kwoty 4.185.000 PLN (słownie: cztery miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych). 

Jednocześnie Emitent informuje, iż wobec powyższego zaangażowanie Emitenta w spółce zależnej zostało zwiększone i po zarejestrowaniu zmiany kapitału przez Sąd Rejestrowy wyniesie 99,6% udziałów w kapitale zakładowym spółki oraz 99,6 % w głosach na Zgromadzeniu Wspólników EXPOM Kwidzyn sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Prezes Zarządu