Przejdź do treści

Raport bieżący nr 2/2016

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej (Emitent, Spółka) działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259 z późń. zm.) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2016 r.:

1. Jednostkowy raport roczny za 2015 r. – 18 marca 2016 r.
2. Skonsolidowany raport roczny za 2015 r. – 18 marca 2016 r.
3. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 r. – 12 maja 2016 r.
4. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016 r. – 26 sierpnia 2016 r.
5. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 r. – 10 listopada 2016 r.


Jednocześnie Emitent oświadcza, iż zgodnie z treścią § 83 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) nie będzie publikował jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego w związku z ujmowaniem w skonsolidowanych raportach kwartalnych oraz skonsolidowanym raporcie półrocznym odpowiednio kwartalnych i półrocznych informacji finansowych dotyczących danego okresu.

Emitent oświadcza, że Spółka zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 roku.

Ponadto Emitent oświadcza, że Spółka zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2016 roku.


Podpisy osób reprezentujących Spółkę:


Jakub Fota  – Prezes Zarządu