Przejdź do treści

Raport bieżący nr 3/2016

Zakończenie programu nabywania akcji własnych

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni (Emitent, Spółka) informuje, że z dniem 31 stycznia 2016 roku zakończył realizację skupu akcji własnych. Powodem zakończenia skupu akcji własnych jest upływ terminu wskazanego w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia
6 czerwca 2012 roku.

Skup akcji własnych, prowadzony był na podstawie upoważnienia udzielonego uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych skupu akcji własnych (Uchwała), o której Emitent poinformował raportem bieżącym nr 13/2012 z dnia 6 czerwca 2012 roku.

Rozpoczęcie skupu akcji własnych Emitent podał do publicznej wiadomości raportem bieżącym
nr 14/2012 z dnia 4 lipca 2012 roku. Upoważnienie do nabywania akcji własnych udzielone przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 6 czerwca 2012 roku obejmowało nabycie akcji własnych w celu umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych, zgodnie z art. 362 §1 pkt 5 w związku z art. 359 § 2 kodeksu spółek handlowych.

Mając na uwadze powyższe Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości podsumowanie skup akcji własnych Spółki: 
łączna ilość akcji nabytych przez Spółkę w ramach skupu akcji własnych wynosi 8 832 (słownie: osiem tysięcy osiemset trzydzieści dwie) co odpowiada 8 832 (słownie: ośmiu tysiącom ośmiuset trzydziestu dwóm) głosom na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

  • łączna liczba dotychczas nabytych akcji stanowi 0,0938 % udziału w ogólnej liczbie akcji Spółki,
    co stanowi 0,08% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
  • wartość nominalna jednej akcji wynosi 2 zł, a łączna wartość nominalna skupionych akcji wynosi 17 664 (słownie: siedemnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt tysięcy) zł;
  • średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 4,52 zł, zaś kwota wydatkowana na skup akcji wyniosła 39 908,60 (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiem 60/100) zł;
  • nabyte przez Spółkę akcje własne zgodnie z treścią Uchwały  będą mogły zostać przeznaczone w celu umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego Spółki;
  • nabycie akcji zostało zrealizowane w ramach umowy zawartej przez Emitenta z Domem Inwestycyjnym BRE Banku S.A. obecnie Dom Maklerski mBank S.A.;

Zarząd Emitenta informuje, iż zgodnie z treścią Uchwały zwoła niezwłocznie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w celu podjęcia stosownych uchwał obejmujących wyżej wymienione.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Jakub Fota – Prezes Zarządu