Przejdź do treści

Raport bieżący nr 4/2016

Powołanie osoby zarządzającej

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 2 lutego 2016 roku Rada Nadzorcza Emitenta na podstawie § 17 ust. 2 pkt 16 Statutu FOTA S.A., wyraziła zgodę na udzielenie prokury łącznej. Tym samym z dniem 2 lutego 2016 roku udzielono prokury łącznej Pani Beacie Gładyś.

Prokurent uprawniony jest do dokonywania czynności wchodzących w zakres prokury tylko łącznie z ustanowionym w Spółce prokurentem lub z członkiem Zarządu Spółki.

Pani Beata Gładyś jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, na którym w 1998 roku uzyskała tytuł magistra (handel zagraniczny). Ponadto w latach 2011-2012 odbyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku Rachunkowość i Finanse.

Zawodowo Pani Beata Gładyś od lat jest związana z księgowością i finansami, współpracując z grupą kapitałową z branży paliwowej i olejowej.

Rozpoczynając swoją drogę zawodową, w latach 1998-2000 pracowała na stanowisku księgowej w spółce FOX-OIL sp. z o.o. zajmując się kompleksową obsługą księgową.

Następnie w latach 2000-2010 współpracowała z Platinum Oil Pomorskie Centrum Dystrybucji sp. z o.o. (spółka zależna w grupie kapitałowej Orlen) początkowo pełniąc obowiązki Głównej Księgowej oraz Pełnomocnika Zarządu ds. Systemu Jakości, a następnie w latach 2004-2006 Dyrektora ds. Ekonomicznych będąc odpowiedzialną za całość spraw finansowych spółki,  współpracę z audytorami i instytucjami finansowymi, sprawozdawczość wewnętrzną i zewnętrzną, w szczególności do jednostki dominującej. Następnie w latach 2006-2010 Pani Beata Gładyś pełniła obowiązki Dyrektora Finansowego oraz Głównej Księgowej tejże spółki w Grupie Kapitałowej Orlen, a ponadto była powołana do jej Zarządu pierwotnie pełniąc funkcję Członka Zarządu, a następnie od października 2009 roku do stycznia 2010 roku p.o. Prezesa Zarządu.

Pani Beata Gładyś  od stycznia 2010 roku do stycznia 2015 roku pełniła funkcję Dyrektora Finansowego, Głównej Księgowej oraz Prokurenta w spółce Platinum Oil Sp. z o.o. (następca prawny Platinum Oil Pomorskie Centrum Dystrybucji Sp. z o.o.) oraz od grudnia 2014 roku Dyrektora Finansowego Platinum Oil Wielkopolskie Centrum Dystrybucji sp. z o.o.. Od stycznia 2015 roku Pani Beata Gładyś była współodpowiedzialna za sprawne przeprowadzenie procesu połączenia Spółki Platinum Oil sp. z o.o. ze spółką Orlen Oil sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (następstwo prawne w Grupie Kapitałowej ORLEN).

Od kwietnia 2015 roku Pani Beata Gładyś pełni funkcję Głównej Księgowej grupy kapitałowej Emitenta.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Beata Gładyś nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej w stosunku do Emitenta spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.


Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Prezes Zarządu