Przejdź do treści

Raport bieżący nr 6/2016

Rejestracja przez Sąd podwyższonego kapitału zakładowego spółki zależnej od Emitenta

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Treść raportu:
Zarząd Spółki FOTA S.A. w upadłości układowej (Emitent, Spółka) podaje do publicznej wiadomości , że w dniu dzisiejszym powziął informacje, iż Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego (Sąd) po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 16 lutego 2016 roku sprawy z wniosku spółki zależnej od Emitenta EXPOM Kwidzyn sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze, Kwidzyn (EXPOM Kwidzyn) o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym dla EXPOM Kwidzyn  postanowił wpisać w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższoną wysokość kapitału zakładowego EXPOM Kwidzyn do kwoty 4.185.000 PLN (słownie: cztery miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

W dniu 23 grudnia 2015 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej od Emitenta EXPOM Kwidzyn sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki zależnej od Emitenta poprzez utworzenie 1370 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 PLN każdy, które zostały objęte w całości przez Emitenta z wyłączeniem prawa pierwszeństwa pozostałych wspólników, poprzez pokrycie wkładem niepieniężnym. 1370 nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym pokrytych zostało wkładem niepieniężnym w kwocie 685.000,00 PLN, o czym Emitent poinformował raportem bieżącym nr 39/2015 z dnia 23 grudnia 2015 roku.

Wobec faktu zarejestrowania przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej od Emitenta jej kapitał zakładowy wynosi 4.185.000 PLN (słownie: cztery miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych). Jednocześnie Emitent posiada 8337 udziałów o łącznej wartości 4.168.500,00 PLN (słownie: cztery miliony sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych).

Emitent pragnie poinformować, iż wobec powyższego zaangażowanie Emitenta w spółce zależnej zostało zwiększone do 99,6% udziałów w kapitale zakładowym rzeczonej spółki oraz 99,6% w głosach na Zgromadzeniu Wspólników EXPOM Kwidzyn.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Prezes Zarządu