Raport bieżący nr 21/2016

Informacja poufna w przedmiocie wniosku wierzyciela pozaukładowego Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie dotyczącego postępowania upadłościowego

Podstawa prawna:
Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Treść raportu:
Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej (Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE podaje do publicznej wiadomości, iż powziął informacje, że wierzyciel pozaukładowy Raiffeisen Bank Polska S.A. złożył do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy (Sąd) wniosek o zmianę sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego na obejmujące likwidację majątku. 

Na chwilę obecną nierozpoznany wniosek Raiffeisen Bank Polska S.A. (Bank) oparty na wątpliwościach interpretacyjnych został po raz kolejny złożony w trakcie już toczącego się od 2013 roku postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu (VI GUp 18/13). Uprzednio złożony wniosek o zmianę prowadzonego postępowania upadłościowego został oddalony przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy (Sąd) po rozpoznaniu sprawy w dniu 23 października 2015 roku, o czym Emitent poinformował raportem bieżącym nr 32/2015 z dnia 29 października 2015 roku.

W ocenie Emitenta złożony po raz kolejny wniosek jest całkowicie niezasadny i nie znajduje odzwierciedlenia w obowiązującym porządku prawnym, w szczególności biorąc pod uwagę etap i dotychczasowy przebieg prowadzonego przez Sąd postępowania upadłościowego oraz konieczność ich rozpoznania przez Sąd. Ponadto Emitent pragnie zwrócić uwagę na uprzednie stanowisko Sądu w przedmiocie oddalenia uprzedniego wniosku Banku o zmianę prowadzonego postępowania.

Jednocześnie wobec powyższego w odpowiedzi na uzyskane informacje Spółka przygotowuje niezwłocznie do przekazania Sądowi swoje stanowisko w sprawie, wnosząc o oddalenie wniosków jako całkowicie bezzasadne, przy jednoczesnym podjęciu wszelkich działań zmierzających do ochrony interesów pozostałych wierzycieli. Zdaniem Emitenta wyżej wymieniony wniosek wobec braku efektywnego prowadzenia przez Bank egzekucji – w ocenie Spółki bezprawnej, jest kierunkiem zabezpieczenia tylko i wyłącznie interesów wierzyciela pozaukładowego, przy jednoczesnym działaniu na szkodę wierzycieli układowych, na co Emitent zgody wyrazić nie może. Podkreślenia wymaga, iż zainicjowane przez Bank postępowania egzekucyjne prowadzone wobec Emitenta były wielokrotnie zaskarżane przez Spółkę oraz zawieszane przez sąd właściwy dla rozpoznania tego rodzaju spraw, a same czynności egzekucyjne prowadzone przez Komorników Sądowych były licznie skarżone oraz w konsekwencji uchylane. 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Prezes Zarządu