Przejdź do treści

Raport bieżący nr 22/2016

Informacja w przedmiocie obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości

Podstawa prawna:
Art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Treść raportu:
Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej (Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE podaje do publicznej wiadomości, iż powziął informacje, iż Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Tomasz Słomka na w ramach postepowania egzekucyjnego o sygn. akt Km 1084/14 wszczętego z wniosku wierzyciela Banku Handlowego w Warszawie S.A. (Bank) na podstawie Czwartego dalszego Bankowego Tytułu Egzekucyjnego nr BTE 06/2013/IRM z dnia 10 października 2013 r. z nieruchomości położonej w Mirkowie, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW (WR1E/00046756/2), obwieścił o pierwszej licytacji nieruchomości należącej do Emitenta wyznaczonej na dzień 10 sierpnia 2016 roku. Suma oszacowania wynosi 1 033.830,00 PLN zaś cena wywołania jest równa ¾ sumy oszacowania i wynosi 775.372,50 PLN. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 103.383,00 PLN.

Przedmiotowe postępowanie egzekucyjne zostało wszczęte z wniosku Banku jako następstwo wypowiedzenia przez Bank umowy o limit wierzytelności, w oparciu o dalszy czwarty bankowy tytuł egzekucyjny z dnia 15 października 2013 roku (sygn. akt Nr 06/2013/IRM) zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 28 listopada 2013 roku na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 28 listopada 2013 roku (sygn. akt VI GCo 1072/13), o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 16/2013 z dnia 18 czerwca 2013 roku oraz w raporcie bieżącym nr 39/2014 z dnia 16 lipca 2014 roku.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Prezes Zarządu