Przejdź do treści

Raport bieżący nr 23/2016

Informacja poufna w przedmiocie jednostronnego podpisania przez Emitenta ugody pozasądowej z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach

Podstawa prawna:
Art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Treść raportu:
Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej (Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE podaje do publicznej wiadomości, iż dnia 15 lipca 2016 roku Zarząd Spółki w trybie korespondencyjnym podpisał jednostronnie ugodę pozasądową z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (Bank). Przedmiotem niniejszej ugody jest polubowne uregulowanie zadłużenia Emitenta wobec Banku w szczególności wynikającego z treści porozumienia z dnia 29 czerwca  2009 roku zawartego w celu ustalenia zasad rozliczenia zadłużenia (należność główna wynosi kwotę 305.175,00 PLN) o zawarciu którego Emitent poinformował raportem bieżącym nr 16/2009 z dnia 29 czerwca 2009 roku (Porozumienie).

W ramach ugody pozasądowej, po złożeniu podpisu przez Bank, dążąc do wygaśnięcia całości zobowiązań powstałych wobec Banku Emitent zobowiązuje się zapłacić w terminie do dnia 15 sierpnia 2016 roku  kwotę 200.000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych polskich), pod warunkiem uprzedniego doręczenia Emitentowi promesy Banku, iż po zapłacie tejże kwoty Bank zwolni zabezpieczenia w postaci hipoteki umownej łącznej kaucyjnej do kwoty 20.000.000,00 PLN ustanowionej na nieruchomościach Spółki: (1) położonej w Klaudynie dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze nr KW WA1P/00087114/2, (2) położonej w Gdańsku dla której Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział III Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD1G/0080097/4, (3) położonej w Mirkowie dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1E/00046756/2, (4) położonej w Rybniku dla której Sąd Rejonowy w Rybniku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GL1Y/00011615/6. Jednocześnie Bank zobowiązuje się po zapłacie przez Emitenta umówionej kwoty  umorzyć pozostałą część wierzytelności zwalniając Emitenta z długu wraz ze zwolnieniem wszelkich zabezpieczeń oraz umorzeniem postępowania egzekucyjnego prowadzonego na wniosek Banku przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Tomasz Słomka w sprawie o sygn. akt KM 1580/14.

Ugoda pozasądowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony, zatem na dzień publikacji niniejszego raportu Emitent oczekuje potwierdzenia złożenia podpisów przez Bank.


Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Prezes Zarządu