Przejdź do treści

Raport bieżący nr 27/2016

Informacja  poufna w przedmiocie zwrotu środków pieniężnych Emitenta zgromadzonych na zajętym przez Komornika Sądowego rachunku bankowym

Podstawa prawna:
Art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2016 z dnia 13 czerwca 2016 roku Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej (Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE podaje do publicznej wiadomości, iż  w dniu dzisiejszym  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa w Warszawie Marek Graliński przekazał na rachunek bankowy Emitenta kwotę 1.000.864,21 PLN (słownie: jeden milion osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych 21/100) tytułem zwrotu przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. (dalej: Bank) w ramach obowiązku przekazania Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa w Warszawie Markowi Gralińskiemu, prowadzącemu postępowania egzekucyjne na rzecz wierzycieli Raiffeisen Bank Polska S.A. (Km 7142/13) oraz Banku Handlowego w Warszawie S.A. (Km 7264/13) środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym Emitenta.

Przedmiotowe postępowanie egzekucyjne Km 7142/13 o wszczęciu którego Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 25/2013 z dnia 16 lipca 2013 roku, jest następstwem wypowiedzenia przez Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie umowy o limit wierzytelności o czym Emitent oznajmił w raporcie bieżącym nr 17/2013 z dnia 20 czerwca 2013 roku.

Przedmiotowe postępowanie egzekucyjne Km 7264/13 o wszczęciu którego Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 26/2013 z dnia 23 lipca 2013 roku, jest następstwem wypowiedzenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie umowy o limit wierzytelności o czym Emitent oznajmił w raporcie bieżącym nr 16/2013 z dnia 18 czerwca 2013 roku.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Prezes Zarządu