Przejdź do treści

Raport bieżący nr 28/2016

Informacja poufna w przedmiocie otrzymania od ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach zezwolenia na wykreślenie hipoteki umownej łącznej kaucyjnej

Podstawa prawna:
Art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2016 z dnia 15 lipca 2016 roku, raportu bieżącego 24/2016 z dnia 20 lipca 2016 roku oraz raportu bieżącego nr 26/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 roku działając na podstawie art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej (Emitent, Spółka), iż wobec wygaśnięcia zobowiązania Emitenta wobec ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (Bank), otrzymał od Banku w dniu dzisiejszym zezwolenie na wykreślenie hipoteki umownej łącznej kaucyjnej do kwoty 20.000.000,00 PLN ustanowionej na nieruchomościach Spółki: (1) położonej w Klaudynie dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze nr KW WA1P/00087114/2, (2) położonej w Gdańsku dla której Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział III Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD1G/0080097/4, (3) położonej w Mirkowie dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1E/00046756/2, (4) położonej w Rybniku dla której Sąd Rejonowy w Rybniku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GL1Y/00011615/6.

Emitent pragnie wskazać, iż o zawarciu porozumienia z dnia 29 czerwca  2009 roku zawartego w celu ustalenia zasad rozliczenia zadłużenia poinformował raportem bieżącym nr 16/2009 z dnia 29 czerwca 2009 roku.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Prezes Zarządu