Przejdź do treści

Raport bieżący nr 29/2016

Informacja poufna w przedmiocie postanowienia o umorzeniu postepowania egzekucyjnego w ramach realizacji ugody pozasądowej z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach

Podstawa prawna:
Art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2016 z dnia 15 lipca 2016 roku oraz 24/2016 z dnia 20 lipca 2016 roku, raportu bieżącego nr 26/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 roku oraz 28/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 roku Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej (Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE podaje do publicznej wiadomości, iż powziął informacje, że dnia 25 sierpnia 2016 roku Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Tomasz Słomka w sprawie o sygn. akt KM 1580/14 na wniosek wierzyciela  ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (Bank) postanowił umorzyć postępowanie egzekucyjne na podstawie art. 825 kodeksu postępowania cywilnego, w tym do nieruchomości położonej w Mirkowie dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1E/00046756/2, zwracając tytuł wykonawczy Bankowi. Jednocześnie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Tomasz Słomka postanowił ustalić koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji.

Emitent pragnie wskazać, iż wniosek Banku o umorzenie postępowania egzekucyjnego został złożony w ramach ugody pozasądowej, której przedmiotem było polubowne uregulowanie zadłużenia Emitenta wobec Banku w szczególności wynikającego z treści porozumienia z dnia 29 czerwca  2009 roku zawartego w celu ustalenia zasad rozliczenia zadłużenia (należność główna wynosi kwotę 305.175,00 PLN) o zawarciu którego Emitent poinformował raportem bieżącym nr 16/2009 z dnia 29 czerwca 2009 roku.

Ugoda pozasądowa weszła w życie z dniem podpisania przez obie strony tj. z dniem 18 lipca 2016 roku.

Postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Tomasza Słomka nie jest prawomocne.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Prezes Zarządu