Przejdź do treści

Raport bieżący nr 30/2016

Informacja poufna w przedmiocie wniosków wierzycieli pozaukładowych dotyczącego zmiany postępowania upadłościowego

Podstawa prawna:
Art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2016 z dnia 10 maja 2016 roku oraz raportu bieżącego nr 21/2016 z dnia 4 lipca 2016 roku Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej (Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE podaje do publicznej wiadomości, że w związku ze złożeniem do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy (Sąd) przez wierzycieli pozaukładowych wniosków o zmianę sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego, w dniu dzisiejszym Sąd przesłuchał Strony niniejszego postępowania, w tym Prezesa Zarządu Emitenta, który omówił proces trwającego postępowania upadłościowego Spółki, wskazując rzeczowe i merytoryczne argumenty przemawiające za umożliwieniem Spółce prowadzenia bieżącej działalności wraz ze wskazaniem etapu przygotowań Emitenta do realizacji przedłożonych propozycji układowych. Emitent wskazał, iż na chwilę obecną trwają przygotowania do podniesienia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji i objęcia ich poprzez subskrypcję prywatną pokrytą aportem nieruchomości. Jednocześnie Emitent poinformował Sąd i podkreślił, że projekt aktualizacji propozycji układowych zakładający podwyższenie kapitału zakładowego poprzez konwersję wierzytelności na akcje, z chwilą prawomocnego zatwierdzenia układu daje możliwość najpełniejszego  zaspokojenia wierzycieli Spółki zarówno układowych jak i pozaukładowych, do czego Spółka się przygotowuje na podstawie zawartej umowy doradztwa finansowego, o czym Emitent poinformował raportem bieżącym nr 11/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 roku.

Mając na względzie powyższe Sąd ogłosił, iż wydanie postanowienia w niniejszej sprawie odbędzie się na posiedzeniu niejawnym.

W ocenie Emitenta złożone po raz kolejny wnioski wierzycieli pozaukładowych są całkowicie niezasadne i nie znajdują odzwierciedlenia w obowiązującym porządku prawnym, w szczególności biorąc pod uwagę etap i dotychczasowy przebieg prowadzonego przez Sąd postępowania. Ponadto Emitent pragnie zwrócić uwagę na uprzednie stanowisko Sądu w przedmiocie oddalenia uprzednio złożonych wniosków o zmianę prowadzonego postępowania.

Jednocześnie wobec powyższego Spółka wniosła o oddalenie wniosków jako całkowicie bezzasadne. Zdaniem Emitenta rzeczone wnioski są kierunkiem zabezpieczenia tylko i wyłącznie interesów wierzycieli pozaukładowych przy jednoczesnym działaniu na szkodę wierzycieli układowych, na co Emitent zgody wyrazić nie może. Podkreślenia wymaga, iż postępowania egzekucyjne zainicjowane przez wierzycieli pozaukładowych prowadzone wobec Emitenta były wielokrotnie zaskarżane przez Spółkę oraz zawieszane przez sąd właściwy dla rozpoznania tego rodzaju spraw, a same czynności egzekucyjne prowadzone przez Komorników Sądowych były licznie skarżone oraz w konsekwencji uchylane. 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Prezes Zarządu