Przejdź do treści

Raport bieżący nr 31/2016

Informacja poufna w przedmiocie wykreślenia hipotek ustanowionych na rzecz ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach

Podstawa prawna:
Art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2016 z dnia 15 lipca 2016 roku, raportu bieżącego 24/2016 z dnia 20 lipca 2016 roku, raportu bieżącego nr 26/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 roku oraz raportu bieżącego nr 28/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 roku działając na podstawie art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej (Emitent, Spółka) podaje do publicznej wiadomości, iż wobec wygaśnięcia zobowiązania Emitenta wobec ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (Bank) i zezwolenia na wykreślenie hipoteki umownej łącznej kaucyjnej do kwoty 20.000.000,00 PLN ustanowionej na nieruchomościach Spółki otrzymał w dniu dzisiejszym z Sądu Rejonowego w Oleśnicy  zawiadomienie o wykreśleniu hipoteki z Księgi Wieczystej prowadzonej dla nieruchomości położonej w Mirkowie dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1E/00046756/2.

Jednocześnie Emitent otrzymał w dniu dzisiejszym z Sądu Rejonowego w Rybniku  zawiadomienie o wykreśleniu hipoteki z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości położonej w Rybniku dla której Sąd Rejonowy w Rybniku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GL1Y/00011615/6.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Prezes Zarządu