Przejdź do treści

Raport bieżący nr 33/2016

Postanowienie Sądu w przedmiocie oddalenia wniosku wierzycieli pozaukładowych dotyczącego zmiany postępowania upadłościowego

Podstawa prawna:
Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2016 z dnia 10 maja 2016 roku, raportu bieżącego nr 21/2016 z dnia 4 lipca 2016 roku oraz raportu bieżącego nr 30/2016 z dnia 14 września 2016 roku Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej (Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE podaje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informacje, iż Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy (Sąd) w dniu 5 października 2016 roku na posiedzeniu niejawnym po rozpoznaniu sprawy z wniosku wierzycieli pozaukładowych w przedmiocie zmiany sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku postanowił oddalić tenże wniosek.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Prezes Zarządu