Przejdź do treści

Raport bieżący nr 35/2016

Odmowa z przyczyn formalnych rejestracji zmian treści umowy spółki stowarzyszonej Art-Gum sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej

Podstawa prawna:
Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Treść raportu:
Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej (Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 69/2014 z dnia 17 października 2014 roku podaje do publicznej wiadomości, że powziął informacje od syndyka masy upadłości spółki Art-Gum sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (dalej: Art-Gum) o odmowie z przyczyn formalnych zmian treści dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego spółki stowarzyszonej Art-Gum.

Wobec okoliczności upadłości likwidacyjnej spółki stowarzyszonej nie zmieniła się sytuacja dotycząca utraty kontroli przez Emitenta wg. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Prezes Zarządu