Przejdź do treści

Raport bieżący nr 36/2016

Informacja poufna w przedmiocie wykreślenia hipoteki ustanowionej na rzecz ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach

Podstawa prawna:
Art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2016 z dnia 15 lipca 2016 roku, raportu bieżącego 24/2016 z dnia 20 lipca 2016 roku, raportu bieżącego nr 26/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 roku oraz raportu bieżącego nr 28/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 roku działając na podstawie art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej (Emitent, Spółka) podaje do publicznej wiadomości, iż wobec wygaśnięcia zobowiązania Emitenta wobec ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (Bank) i zezwolenia na wykreślenie hipoteki umownej łącznej kaucyjnej do kwoty 20.000.000,00 PLN ustanowionej na nieruchomościach Spółki otrzymał w dniu dzisiejszym z Sądu Rejonowego Gdańsk- Północ w Gdańsku  zawiadomienie o wykreśleniu hipoteki ustanowionej na nieruchomości dla której Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział III Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD1G/0080097/4.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Prezes Zarządu