Przejdź do treści

Raport bieżący nr 37/2016

Informacja w przedmiocie obwieszczenia o pierwszej licytacji nieruchomości

Podstawa prawna:
Art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Treść raportu:
Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej (Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku
w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE podaje do publicznej wiadomości, iż powziął informacje, że Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Tomasz Wiśniewski w ramach postepowania egzekucyjnego (sygn. akt Km 3275/14) wszczętego z wniosku wierzyciela Banku Handlowego w Warszawie S.A. (Bank) na podstawie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego nr 06/2013/IRM z dnia 10 grudnia 2013 roku zaopatrzonego w klauzulę wykonalności na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 10 grudnia 2013 roku (sygn. akt VI GCo 1073/13) z nieruchomości położonej w Rybniku, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku Wydział VII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW (GL1Y/00011615/6), obwieścił o pierwszej licytacji nieruchomości należącej do Emitenta wyznaczonej na dzień 24 stycznia 2017 roku. Suma oszacowania wynosi 1 239.400,00 PLN zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 929.550,00 PLN. Licytant przystępujący do przetargu powinien najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 123.940,00 PLN.

Przedmiotowe postępowanie (sygn. akt KM 3275/14) zostało wszczęte z wniosku Banku jako następstwo wypowiedzenia przez Bank umowy o limit wierzytelności, w oparciu o bankowy tytuł egzekucyjny z dnia 10 grudnia 2013 roku (sygn. akt Nr 06/2013/IRM) zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia  10 grudnia 2013 roku na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Gdyni
z dnia 10 grudnia 2013 roku (sygn. akt VI GCo 1073/13), o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 16/2013 z dnia 18 czerwca 2013 roku oraz w raporcie bieżącym nr 40/2014 z dnia
16 lipca 2014 roku.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Prezes Zarządu