Przejdź do treści

Raport bieżący nr 5/2017

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

Podstawa prawna:

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej (Emitent, Spółka) działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259 z późń. zm.) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2017 roku:

1. Jednostkowy raport roczny za 2016 rok – 27 kwietnia 2017 r.
2. Skonsolidowany raport roczny za 2016 rok – 27 kwietnia 2017 r.
3. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 r. – 12 maja 2017 r.
4. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 r. – 22 września 2017 r.
5. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 r. – 10 listopada 2017 r.


Jednocześnie Emitent oświadcza, iż zgodnie z treścią § 83 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) nie będzie publikował jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego w związku z ujmowaniem w skonsolidowanych raportach kwartalnych oraz skonsolidowanym raporcie półrocznym odpowiednio kwartalnych i półrocznych informacji finansowych dotyczących danego okresu.

Emitent oświadcza, że Spółka zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2016 roku oraz nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi kwartał 2017 roku.


Podpisy osób reprezentujących Spółkę:


Jakub Fota  – Prezes Zarządu