Raport bieżący nr 6/2017

Informacja w przedmiocie pierwszej licytacji ruchomości

Podstawa prawna:
Art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Treść raportu:
Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej (Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku
w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2017 z dnia 4 stycznia 2017 roku podaje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym powziął informacje od pełnomocnika działającego w imieniu Spółki, iż pierwsza licytacja ruchomości należących do Emitenta prowadzona przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Michał Rojewski  w ramach postępowania egzekucyjnego o sygn. akt Km 2582/13 wszczętego z wniosku wierzyciela Banku Handlowego w Warszawie S.A. w oparciu o dalszy drugi bankowy tytuł egzekucyjny z dnia 15 października 2013 roku (sygn. akt Nr 06/2013/IRM) zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 28 listopada 2013 roku na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 28 listopada 2013 roku (sygn. akt VI GCo 1070/13) została odwołana.

Przedmiotowe postępowanie egzekucyjne zostało wszczęte na wniosek Banku Handlowego w Warszawie S.A. w oparciu o dalszy drugi bankowy tytuł egzekucyjny z dnia 15 października 2013 roku (sygn. akt Nr 06/2013/IRM) zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 28 listopada 2013 roku na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 28 listopada 2013 roku (sygn. akt VI GCo 1070/13) o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 58/2013 z dnia 12 grudnia 2013 roku i jest następstwem wypowiedzenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. umowy o limit wierzytelności, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 16/2013 z dnia 18 czerwca 2013 roku.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Prezes Zarządu