Przejdź do treści

Raport bieżący nr 7/2017

Uzupełnienie treści projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FOTA S.A. w upadłości układowej zwołanego na dzień 23 lutego 2017 roku

Podstawa prawna:

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni (dalej: Spółka, Emitent, FOTA)
uzupełnia raport bieżący nr 4/2017 podany do publicznej wiadomości dnia 27 stycznia 2017 roku, w ten sposób, że w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje: 
1) Uzupełnione projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FOTA na dzień
23 lutego 2017 roku;
2) Uzupełnienie propozycji zmian statutu FOTA;
3) Opinię biegłego rewidenta na temat wartości godziwej przedmiotu wkładu niepieniężnego;

Powyżej wymienione dokumenty stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Jakub Fota – Prezes Zarządu

Pliki do pobrania

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie_20170223_uzupełnienie

Propozycja zmian Statutu_20170223_uzupełnienie

Opinia biegłego rewidenta na temat wartości godziwej ZCP_FOTA