Raport bieżący nr 21/2017

Informacja w przedmiocie obwieszczenia o pierwszej licytacji nieruchomości

Podstawa prawna:
Art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Treść raportu:
Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej (Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku
w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE podaje do publicznej wiadomości, iż powziął informacje, że Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Krzysztof Mówiński w ramach postepowania egzekucyjnego (sygn. akt KM 1599/13) wszczętego z wniosku wierzyciela Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Bank) w oparciu o bankowy tytuł egzekucyjny z dnia 16 lipca 2013 roku (sygn. akt BTE 253/DRWA1/13) zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 28 września 2013 roku na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 28 września 2013 roku (sygn. akt VI GCo 644/13) z nieruchomości położonej w Gdyni, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW (GD1Y/00029924/0), obwieścił o pierwszej licytacji nieruchomości należącej do Emitenta wyznaczonej na dzień 26 maja 2017 roku. Suma oszacowania wynosi 5.800.000,00 PLN zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 4.350.000,00 PLN.

Przedmiotowe postępowanie (sygn. akt KM 1599/13) zostało wszczęte z wniosku Banku jako następstwo wypowiedzenia przez Bank umowy o kredyt obrotowy oraz umowy o udzielenie linii na otwieranie akredytyw własnych z możliwością finansowania w oparciu o bankowy tytuł egzekucyjny z dnia 16 lipca 2013 roku (sygn. akt BTE 253/DRWA1/13) zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 28 września 2013 roku na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 28 września 2013 roku (sygn. akt VI GCo 644/13), o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 22/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku oraz w raporcie bieżącym nr 1/2014 z dnia 7 stycznia 2014 roku.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Prezes Zarządu