Raport bieżący nr 23/2017

Informacja w przedmiocie zamierzenia Raiffeisen Bank Polska S.A. dokonania publicznej sprzedaży wierzytelności banku

Podstawa prawna:
Art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Treść raportu:
Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej (Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku
w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE podaje do publicznej wiadomości, iż powziął informacje, że Raiffeisen Bank Polska S.A. (Bank) zamierza dokonać publicznej sprzedaży wierzytelności Banku przysługującej mu wobec Emitenta wynikającej z tytułu umowy o limit wierzytelności CRD/L/10944/02 z dnia 7 sierpnia 2002 roku z późn. zm.

Przedmiotowe pismo Banku jest następstwem wypowiedzenia przez Bank umowy o limit wierzytelności, o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 17/2013 z dnia 20 czerwca 2013 roku.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Prezes Zarządu