Raport bieżący nr 24/2017

Przekazanie Radzie Nadzorczej stanowiska organu zarządzającego Spółki  co do braku wydania raportu z badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej (Emitent, Spółka) mając na uwadze treść § 91 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim wobec otrzymania w dniu dzisiejszym tj. dnia 27 kwietnia 2017 roku Stanowiska Niezależnego Biegłego Rewidenta sporządzonego dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej FOTA S.A. w upadłości układowej z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki FOTA S.A. w upadłości układowej – przekazał Radzie Nadzorczej stanowisko organu zarządzającego celem wydania opinii Rady Nadzorczej FOTA S.A. w upadłości układowej odnoszącej się do stanowiska Zarządu Spółki dotyczącego wydanego przez REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci sp. z o.o. co do braku wydania raportu z badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Jednocześnie Emitent pragnie wskazać, iż po otrzymaniu od Rady Nadzorczej rzeczonej opinii jej treść zostanie podana niezwłocznie do publicznej wiadomości.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Prezes Zarządu