Raport bieżący nr 30/2017

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy FOTA S.A. w upadłości układowej w dniu 5 czerwca 2017 roku

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej (Emitent), niniejszym poniżej przekazuje treść uchwał, pojętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy FOTA S.A. w upadłości układowej w dniu 5 czerwca 2017 roku.

UCHWAŁA nr 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna  w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni, działając w oparciu o postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie Dariusza Brodeckiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.900.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 41,42%; łączna liczba głosów ważnych: 5.525.000; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 5.525.000; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak.

Uchwała nr 1 została podjęta.


UCHWAŁA nr 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni


w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.fota.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 25/2017 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 9 maja 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.900.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 41,42%; łączna liczba głosów ważnych: 5.525.000; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 5.525.000; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak.

Uchwała nr 2 została podjęta.


UCHWAŁA nr 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 oraz sprawozdanie finansowe za rok 2016, obejmujące:
a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku zamykający się po stronie aktywów
i pasywów kwotą 82.677 tys. złotych;
b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2016 wykazujące stratę netto w wysokości 36.942 tys. złotych;
c) rachunek z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku;
d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku;
e) informację dodatkową i objaśnienia.


§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.900.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 41,42%; łączna liczba głosów ważnych: 5.525.000; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 5.525.000; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak.

Uchwała nr 3 została podjęta.


UCHWAŁA nr 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie  FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2016 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2016, obejmujące:
a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 77.346 tys. złotych;
b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2016 wykazujące stratę netto w wysokości 40.144 tys. złotych;
c) skonsolidowany rachunek z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do
31 grudnia 2016 roku;
d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku;
e) informację dodatkową i objaśnienia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.900.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 41,42%; łączna liczba głosów ważnych: 5.525.000; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 5.525.000; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak.

Uchwała nr 4 została podjęta.

UCHWAŁA nr 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni

w sprawie: pokrycia straty za rok 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni postanawia pokryć stratę netto za rok 2016 wynoszącą 36.940 tys. złotych (słownie: trzydzieści sześć milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy) z zysków z lat przyszłych.


§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.900.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 41,42%; łączna liczba głosów ważnych: 5.525.000; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 5.525.000; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak.

Uchwała nr 5 została podjęta.

UCHWAŁA nr 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FOTA S.A.  w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni udziela Panu Jakubowi Fota absolutorium z wypełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2016.


§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.900.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 41,42%; łączna liczba głosów ważnych: 5.525.000; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 5.525.000; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak.

Uchwała nr 6 została podjęta.


UCHWAŁA nr 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FOTA S.A.  w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni udziela Panu Krzysztofowi Wilkiel absolutorium z wypełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2016.


§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.900.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 41,42%; łączna liczba głosów ważnych: 5.525.000; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 5.525.000; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak.

Uchwała nr 7 została podjęta.

UCHWAŁA nr 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni udziela Panu Waldemarowi Dunajewskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki
w roku 2016.


§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.900.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 41,42%; łączna liczba głosów ważnych: 5.525.000; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 5.525.000; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak.

Uchwała nr 8 została podjęta.


UCHWAŁA nr 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej  z siedzibą w Gdyni udziela Panu Arkadiuszowi Bakierzyńskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2016.


§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.900.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 41,42%; łączna liczba głosów ważnych: 5.525.000; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 5.525.000; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak.

Uchwała nr 9 została podjęta.


UCHWAŁA nr 10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FOTA w upadłości układowej S.A. z siedzibą w Gdyni

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni udziela Panu Jakubowi Kaczyńskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2016 roku.


§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.900.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 41,42%; łączna liczba głosów ważnych: 5.525.000; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 5.525.000; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak.

Uchwała nr 10 została podjęta.


UCHWAŁA nr 11

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni udziela Panu Michaelowi Kowalik absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2016 roku.


§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.900.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 41,42%; łączna liczba głosów ważnych: 5.525.000; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 5.525.000; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak.

Uchwała nr 11 została podjęta.

UCHWAŁA nr 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni udziela Panu Tomaszowi Żurańskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.900.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 41,42%; łączna liczba głosów ważnych: 5.525.000; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 5.525.000; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak.

Uchwała nr 12 została podjęta.

UCHWAŁA nr 13

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni


w sprawie: dalszego istnienia spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni mając na celu zabezpieczenie interesów wierzycieli Spółki i stosownie do treści art. 397 kodeksu spółek handlowych, wobec przesłanek dotyczących straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, po zapoznaniu się z przedstawioną przez Zarząd informacją o przebiegu postępowania upadłościowego dotyczącego Spółki, o zgłoszonych w tym postępowaniu propozycjach układowych oraz po wysłuchaniu stanowiska Zarządu, co do proponowanego przez niego planu naprawy sytuacji finansowej Spółki – postanawia kontynuować działalność i istnienie Spółki oraz nie otwierać jej likwidacji.

§2

Walne Zgromadzenie dostrzega i pozytywnie opiniuje podjęte przez Zarząd Spółki działania, które doprowadziły do restrukturyzacji oraz optymalizacji kosztowej w Spółce. Niewątpliwie takie działania wpłynęły pozytywnie na możliwość kontynuacji i przedłużenia funkcjonowania Spółki. Nie sposób również pominąć, iż istotnym argumentem w podejmowanych przez Zarząd decyzjach była konieczność dbania Zarządu o interesy wierzycieli i prawidłowe przeprowadzenie postępowania układowego toczącego przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku (sygn. akt: VI GUp 18/13). Walne Zgromadzenie dostrzega także i pozytywnie ocenia podjęte przez Zarząd działania zmierzające do pozyskania inwestora strategicznego oraz finansowania dla Spółki. Jednakowoż analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki nie pozostawia wątpliwości, iż dalsze jej funkcjonowanie zależne jest od niezwłocznego pozyskania finansowania zewnętrznego. Niekorzystnie na sytuację Spółki wpływa także długość toczącego się postępowania upadłościowego, które zasadniczo uniemożliwia swobodne pozyskanie środków finansowych w szeroko pojętym sektorze bankowym. Wobec powyższego Walne Zgromadzenie zaleca Zarządowi ocenę możliwości niezwłocznego pozyskania finansowania oraz ocenę możliwości zawarcia układu z wierzycielami.


§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.900.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 41,42%; łączna liczba głosów ważnych: 5.525.000; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 5.525.000; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak.

Uchwała nr 13 została podjęta.

Emitent pragnie poinformować, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego
z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów.


Podpisy osób reprezentujących Spółkę:


Jakub Fota – Prezes Zarządu