Przejdź do treści

Raport bieżący nr 33/2017

Informacja poufna w przedmiocie decyzji Zarządu co do przygotowania wniosku o zmianę sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego

Podstawa prawna:
Art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Treść raportu:
Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej (Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku
w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informacje w przedmiocie braku możliwości pozyskania inwestora oraz braku podstaw do osiągnięcia porozumienia co do dalszej współpracy przez Spółkę w zakresie jej restrukturyzacji finansowo-kapitałowej z Raiffeisen Bank Polska S.A., Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. oraz Bankiem Zachodnim WBK S.A.

Wobec powyższego Zarząd podjął decyzję o przygotowaniu wniosku o zmianę sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego na obejmujące likwidację majątku upadłego. W ocenie Zarządu brak źródeł finansowania oraz brak porozumienia z wierzycielami pozaukładowymi stanowi przesłankę do zmiany sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego, w szczególności ze względu na ochronę wierzycieli Spółki.


Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Prezes Zarządu