Przejdź do treści

Raport bieżący nr 35/2017

Informacja poufna w przedmiocie złożenia przez Zarząd wniosku o zmianę sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego

Podstawa prawna:
Art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Treść raportu:
Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej (Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku
w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2017 z dnia 6 czerwca 2017 roku podaje do publicznej wiadomości, iż złożył w dniu dzisiejszym do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy wniosek o zmianę sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego na obejmujące likwidację majątku upadłego. W ocenie Zarządu brak źródeł finansowania oraz brak porozumienia z wierzycielami pozaukładowymi stanowi przesłankę do zmiany sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego, w szczególności ze względu na ochronę wierzycieli Spółki, a tym samym zaspokojenia roszczeń wierzycieli w jak najwyższym stopniu.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Prezes Zarządu