Przejdź do treści

Raport bieżący nr 36/2017

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Treść raportu:
Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej (Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku
w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR)  przekazuje poniższą informację poufną dotyczącą rezultatu postępowań zawezwania Emitenta do próby ugodowej trzech wierzycieli pozaukładowych Raiffeisen Bank Polska S.A., Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz Banku Zachodniego WBK S.A. (Banki) i prób osiągnięcia porozumienia co do dalszej współpracy przez Spółkę w zakresie jej restrukturyzacji finansowo-kapitałowej z Bankami jako procesu negocjacji (Informacja Poufna). Podanie do publicznej wiadomości Informacji Poufnej zostało opóźnione dnia 26 lipca 2016 roku na podstawie art. 17 ust. 4 MAR.

Treść opóźnionej informacji poufnej:

Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE informuje, że dnia 26 lipca 2016 roku podjął decyzję o opóźnieniu obowiązku przekazania do publicznej wiadomości, że w dniu 26 lipca 2016 roku pełnomocnik działający w imieniu Emitenta poinformował Zarząd FOTA, iż
w przypadku Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Banku Handlowego w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie nie doszło do zawarcia ugody wynikającej z zawezwania do próby ugody. W świetle powyższego Zarząd Emitenta, wobec braku informacji w przedmiocie rozpoznania przez Sąd wniosku Emitenta w przedmiocie zawezwania do próby ugody Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu po zapoznaniu się z otrzymanymi informacjami oraz po analizie ich istotności potraktował niniejsze jako informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, bowiem jest ona określona w sposób precyzyjny, nie została podana do wiadomości publicznej, jest dotycząca bezpośrednio FOTA S.A. w upadłości układowej. Podanie do wiadomości publicznej informacji poufnej odnośnie niepowodzenia prób ugody mogłoby mieć prawdopodobnie znaczący wpływ na wynik tegoż postępowania w stosunku do Banku Zachodniego WBK S.A. oraz proces dążenia do zawarcia ugody z każdym z zawezwanych banków. Zarząd otrzymane informacje uznał za informacje poufne jako określone w sposób precyzyjny, bowiem  wskazują one na zbiór okoliczności, które istnieją oraz na zdarzenie, które miało miejsce, a także informacje te są w wystarczającym stopniu szczegółowe, aby można było wyciągnąć z nich wnioski co do prawdopodobnego wpływu tego szeregu okoliczności lub zdarzenia na ceny instrumentów finansowych FOTA S.A. w upadłości układowej.
Emitent pragnie wskazać, iż zainicjowanie wszczęcia przed Sądem postępowania ugodowego wobec trzech wierzycieli pozaukładowych było uzasadnione, ze względu na  zapewnienie właściwej ochrony słusznych interesów wierzycieli objętym postępowaniem układowym, bowiem działania Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Banku Handlowego w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu w postaci wypowiedzenia w trybie natychmiastowym wszystkich umów kredytowych oraz dalsze działania banków (w tym egzekucyjne) w ocenie Emitenta były nieadekwatne do zaistniałej sytuacji i konieczne było podjęcie rozmów i negocjacji celem wypracowania kompromisu. Tym samym wobec braku zawarcia ugody z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Banku Handlowego w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie Zarząd rozpoczyna negocjacje zmierzające do kontynuowania w przypadku każdego z banków z osobna proces dążenia do zakończenia sporu, poprzez osobisty kontakt z każdym z zawezwanych banków. Bezpośrednie rozmowy z przedstawicielami banków w przedmiocie tejże ugody winny dać obraz czy wolą każdego z wierzycieli pozaukładowych jest chęć znalezienia rozwiązania zaistniałych okoliczności zarówno roszczenia Emitenta, jak i roszczenia każdego z trzech zawezwanych banków.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu procesu negocjacji, jak również o przedmiocie negocjacji, a ponadto warunkach mogłoby naruszyć pozycję Emitenta oraz utrudnić realizację ewentualnej ugody i naruszyć słuszny interes Spółki jako emitenta, w szczególności poprzez wpływ na przebieg lub wynik tych negocjacji i postępowania ugodowego, a tym samym wyrządzić Emitentowi istotną szkodę oraz w poważnym stopniu zagroziłoby interesom obecnych lub przyszłych akcjonariuszy.

Wobec powyższego Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej rozpoczynając negocjacje  z Bankami niniejszym postanawia opóźnić podanie do wiadomości publicznej informacji poufnych, zgodnie z treścią art. 17 ust. 4 MAR, bowiem niezwłoczne ujawnienie informacji mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy Spółki. Zarząd FOTA S.A. zapewnia jednocześnie, że zachowa w poufności opóźnioną do ujawnienia informację poufną oraz gwarantuje, iż odroczenie przekazania informacji okoliczności wszczęcia i prowadzenia negocjacji nie spowoduje wprowadzenia w błąd opinii publicznej.


Powodem ujawnienia ww. opóźnionej Informacji Poufnej jest fakt, że w dniu 6 czerwca 2017 roku Emitent otrzymał zawiadomienie, iż brak jest podstaw do osiągnięcia porozumienia co do dalszej współpracy przez Spółkę w zakresie jej restrukturyzacji finansowo-kapitałowej z Raiffeisen Bank Polska S.A., Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. oraz Bankiem Zachodnim WBK S.A.


W ocenie Zarządu Emitenta podanie Informacji Poufnej w momencie jej powstania mogłoby mieć prawdopodobnie znaczący wpływ na wynik zainicjowanego przez Emitenta postępowania zawezwania oraz proces dążenia do zawarcia ugody z każdym z zawezwanych banków. Zarząd fakt otrzymania informacji odnośnie braku zawarcia ugody z dwoma bankami uznał za informacje poufne jako określone w sposób precyzyjny, bowiem  wskazują one na zbiór okoliczności, które istnieją oraz na zdarzenie, które miało miejsce, a także informacje te są w wystarczającym stopniu szczegółowe, aby można było wyciągnąć z nich wnioski co do prawdopodobnego wpływu tego szeregu okoliczności lub zdarzenia na ceny instrumentów finansowych FOTA S.A. w upadłości układowej.


W związku z powyższym Emitent miał do czynienia z procesem dążenia do zawarcia ugody z Bankami, który to proces był rozciągnięty w czasie a jego celem lub wynikiem jest zaistnienie okoliczności rozwiązania sporu trwającego od 2013 roku. W tym miejscu należy wskazać, iż podanie do publicznej wiadomości informacji o braku definitywnego zakończenia szeroko rozumianego procesu zmierzającego do zawarcia ugody z wierzycielami pozaukładowymi, mogłoby utrudnić realizację prób ugody przez każdy z banków co w konsekwencji mogłoby naruszyć słuszny interes Spółki poprzez wpływ na przebieg procesu ugodowego przez każdego z wierzycieli pozaukładowych. Nadto podanie powyższej informacji do publicznej wiadomości mogłoby wprowadzić rynek w błąd, sugerując, iż proces dążenia do zawarcia ugody został definitywnie zakończony i nie ma dalszej możliwości zawarcia ugody, podczas gdy na moment powstania Informacji Poufnej nie było zgodne z prawdą.


W dniu 28 listopada 2016 roku pełnomocnik działający w imieniu Emitenta poinformował Zarząd Spółki, iż na posiedzeniu  sądowym nie doszło do zawarcia ugody z  Bankiem Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, co przełożyło się decyzję Zarządu FOTA S.A. w upadłości układowej, który podtrzymując wolę polubownego, ugodowego zakończenia sporu, postanowił kontynuować w przypadku każdego z banków z osobna proces dążenia do zakończenia sporu, poprzez osobisty kontakt z każdym z zawezwanych banków. Bezpośrednie rozmowy z przedstawicielami banków w przedmiocie tejże ugody winny dać obraz czy wolą każdego z wierzycieli pozaukładowych jest chęć znalezienia rozwiązania zaistniałych okoliczności zarówno roszczenia Emitenta, jak i roszczenia każdego z trzech zawezwanych banków.


Zarząd Spółki pragnie zaznaczyć, iż podanie do publicznej wiadomości informacji poufnych w tym zakresie może znacząco utrudnić przeprowadzenie tychże rozmów, a w konsekwencji mogłoby to mieć wpływ na ich wynik. Samo zainicjowanie procesu mediacji z bankami Zarząd potraktował jako proces rozciągnięty w czasie, następujący etapami, gdyż jego celem jest zaistnieniem okoliczności zawarcia ugody z każdym z bankiem. Podkreślić w tym miejscu należy, iż nie jest zasadne aby w procesie rozmów z bankami, poszczególne banki posiadały informacje o przebiegu pozostałych postępowań mediacyjnych, bowiem w ocenie Emitenta będzie miało to bezpośredni wpływ na te rozmowy. Na względzie mieć należy, iż Emitent zobligowany jest w ramach prowadzonego postępowania upadłościowego, do dbania w pierwszej kolejności o prawa i interesy jego wierzycieli, dlatego zachowanie poufności w jednej z kluczowych dla Emitenta spraw jest w pełni zasadne. Dlatego też Emitent postanowił opóźnić podanie do wiadomości publicznej tychże informacji poufnych zgodnie z treścią art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE bowiem niezwłoczne ujawnienie informacji mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy Spółki. Emitent pragnie wskazać, iż opóźnienie podania do publicznej wiadomości nie wprowadzi w błąd opinii publicznej, a Spółka jest w stanie zapewnić poufność tych informacji. Przedmiotowe informacje poufne zostaną podane do publicznej wiadomości niezwłocznie po definitywnym zakończeniu procesu dążenia do zawarcia ugody z wymienionymi wyżej bankami.

W związku z definitywnym zakończeniem procesu negocjacji z Bankami brak jest podstaw do dalszego opóźniania niniejszej Informacji Poufnej. Stosownie do treści art. 17 ust. 4 MAR, natychmiast po publikacji niniejszego raportu Spółka poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia Informacji Poufnej wraz ze wskazaniem spełnienia przesłanek takiego opóźnienia. Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, że głównym powodem opóźnienia publikacji Informacji Poufnej była ochrona prawnie uzasadnionych interesów Spółki i jej akcjonariuszy, gdyż podanie do publicznej wiadomości mogłoby naruszyć pozycję Emitenta oraz utrudnić zawarcie ugody a tym samym naruszyć słuszny interes Spółki, w szczególności poprzez wpływ na przebieg postępowania ugodowego lub wynik negocjacji w przypadku każdego z banków.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Jakub Fota – Prezes Zarządu