Przejdź do treści

Raport bieżący nr 37/2017

Informacja poufna w przedmiocie wypowiedzenia za porozumieniem stron umów zawartych w ramach realizacji upoważnienia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 22 października 2015 roku

Podstawa prawna:
Art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Treść raportu:
Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej (Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku
w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym podpisał wypowiedzenie za porozumieniem stron umowy doradztwa finansowego zawartej z podmiotem „Doradztwo dla Polskich Przedsiębiorstw Corporate Finance Sp. z o.o. Sp. k.” z siedzibą w Warszawie oraz umowy doradztwa z podmiotem „Doradztwo dla Polskich Przedsiębiorstw Securities S.A.” z siedzibą w Warszawie.
O zawarciu wyżej wymienionych umów Emitent poinformował raportem bieżącym nr 11/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 roku.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Prezes Zarządu