Przejdź do treści

Raport bieżący nr 39/2017

Postanowienie w przedmiocie zmiany prowadzenia postępowania upadłościowego na obejmujące likwidację majątku upadłego

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej (Emitent, Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2017 z dnia 7 czerwca 2017 roku podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy (Sąd) w składzie Przewodniczący: SSR Ewa Kubiak na posiedzeniu niejawnym po rozpoznaniu sprawy z wniosku Emitenta w przedmiocie zmiany postanowienia z dnia 13 września 2013 roku o ogłoszeniu upadłości postanowił zmienić pkt. 1 postępowania Sądu Rejonowego w Gdańsku z dnia 13 września 2013 roku w przedmiocie ogłoszenia upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu na ogłoszenie upadłości obejmujące likwidację majątku upadłego. Jednocześnie Sąd odwołał Nadzorcę Sądowego w osobie Doroty Kowalewskiej i na syndyka masy upadłości powołał Dorotę Kowalewską (nr licencji 16).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Prezes Zarządu