Przejdź do treści

Raport bieżący nr 41/2017

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd FOTA S.A. w upadłości likwidacyjnej (dalej: Emitent, Spółka) podaje do publicznej wiadomości, że powziął informacje, iż w dniu 16 czerwca 2017 roku Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Jarosława Kluczkowskiego Asesor Komorniczy Jakub Kowalczyk (Komornik Sądowy) postanowił o zawieszeniu postepowania egzekucyjnego w sprawie o sygn. akt Km 6223/14/14 wszczętego z wniosku wierzyciela Raiffeisen Bank Polska S.A. (Bank) na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 14 kwietnia 2014 roku (sygn. akt VI GCo 189/14).

Komornik Sądowy postanowił stwierdzić zawieszenie postępowania egzekucyjnego z mocy prawa z dniem 13 czerwca 2017 roku na podstawie art. 146 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo Upadłościowe (Dz.U. nr 60, poz. 535 z późn. zm.) wobec postanowienia wydanego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego na obejmujące likwidację majątku Spółki.

Przedmiotowe postępowanie jest następstwem wypowiedzenia przez Bank umowy o limit wierzytelności, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 17/2013 z dnia 20 czerwca 2013 roku.


Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Jakub Fota- Prezes Zarządu