Przejdź do treści

Raport bieżący nr 44/2017

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2  ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Podstawa prawna:

Art. 70 ust. 1 Ustawy o ofercie  


Treść raportu:

Zarząd FOTA S.A. w upadłości likwidacyjnej (Emitent, Spółka) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 sierpnia 2017 roku wpłynęło od pełnomocnika Państwa Lucyny i Bogdana Fota zawiadomienie o następującej treści:
„Działając w imieniu Lucyny i Bogdana małżonków Fota (dalej „Akcjonariusz”, „małżonkowie Fota”), stosownie do treści przepisu art. 69 ust. 1 pkt. 2) Ustawy z dnia 29 lipca2005 roku
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuję, że Akcjonariusz w wyniku transakcji zbycia akcji spółki Fota SA w upadłości likwidacyjnej (dalej „Spółka”)
z siedzibą w Gdyni w dniu od 7 sierpnia 2017 roku, zmniejszył swój udział w ogólnej liczbie głosów do 49,53 %.

Przed zmianą Akcjonariusz posiadał 3 900 000 sztuk akcji Spółki, stanowiących 41,42 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 5 525 000 głosów co stanowiło 50,04% ogólnej liczby głosów.
Po zmniejszeniu w Akcjonariusz posiadał 3 854 841 akcji Spółki co stanowiło 40,94% % udziału w kapitale zakładowym uprawniających do 5 479 841 głosów co stanowiło 49,63% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu.
Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c.
Nie istnieją podmioty zależne od małżonków Fota posiadające akcje Spółki.
Nadto zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, z akcji, do których nabycia są uprawnieni są małżonkowie Fota, jako posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy tj. warrantów subskrypcyjnych serii C wyemitowanych przez Emitenta, wynosi 6.977.500 co stanowi 63,19 % głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Z poważaniem,
Dariusz Brodecki
radca prawny”

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Prezes Zarządu