Przejdź do treści

Raport bieżący nr 45/2017

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2  ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Podstawa prawna:

Art. 70 ust. 1 Ustawy o ofercie  


Treść raportu:

Zarząd FOTA S.A. w upadłości likwidacyjnej (Emitent, Spółka) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 sierpnia 2017 roku wpłynęło od pełnomocnika Państwa Lucyny i Bogdana Fota zawiadomienie o następującej treści:
„Działając w imieniu Lucyny i Bogdana małżonków Fota (dalej „Akcjonariusz”, „małżonkowie Fota”), stosownie do treści przepisu art. 69 ust. 2 pkt. 2) Ustawy z dnia 29 lipca2005 roku
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuję, że Akcjonariusz w wyniku transakcji zbycia akcji spółki Fota SA w upadłości likwidacyjnej (dalej „Spółka”)
z siedzibą w Gdyni w dniu:

(i) 9 sierpnia 2017 roku, zmniejszył swój udział w ogólnej liczbie głosów do 48,62 %.
Przed zmianą Akcjonariusz posiadał 3 854 841 sztuk akcji Spółki, stanowiących 40,94 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 5 479 841 głosów co stanowiło 49,63% ogólnej liczby głosów.
Po zmniejszeniu w Akcjonariusz posiadał 3 742 936 akcji Spółki co stanowiło 39,75% % udziału w kapitale zakładowym uprawniających do 5 367 936 głosów co stanowiło 48,62% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu.

(ii) 10 sierpnia 2017 roku zmniejszył swój udział w ogólnej liczbie głosów do 47,12 %
Przed zmianą Akcjonariusz posiadał 3 742 936 sztuk akcji Spółki, stanowiących 39,75 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 5 367 936 głosów co stanowiło 48,62% ogólnej liczby głosów.
Po zmniejszeniu w Akcjonariusz posiadał 3 577 838 akcji Spółki co stanowiło 38% udziału w kapitale zakładowym uprawniających do 5 202 838 głosów co stanowiło 47,12 % ogółu głosów na walnym zgromadzeniu.

(iii) 11 sierpnia 2017 roku zmniejszył swój udział w ogólnej liczbie głosów do 45,13 %
Przed zmianą Akcjonariusz posiadał 3 577 838 sztuk akcji Spółki, stanowiących 38% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 5 202 838 głosów co stanowiło 47,12% ogólnej liczby głosów.
Po zmniejszeniu w Akcjonariusz posiadał 3 358 004 akcji Spółki co stanowiło 35,66% % udziału w kapitale zakładowym uprawniających do 4 983 004 głosów co stanowiło 45,13% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu.


Reasumując Akcjonariusz posiada obecnie 3 358 004 akcje Spółki stanowiących 35,66% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 4 983 004 głosów co stanowiło 45,13% ogólnej liczby głosów.

Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c.
Nie istnieją podmioty zależne od małżonków Fota posiadające akcje Spółki.
Nadto zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, z akcji, do których nabycia są uprawnieni są małżonkowie Fota, jako posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy tj. warrantów subskrypcyjnych serii C wyemitowanych przez Emitenta, wynosi 6.977.500 co stanowi 63,19 % głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.


Z poważaniem,
Dariusz Brodecki
radca prawny”

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Prezes Zarządu