Przejdź do treści

Raport bieżący nr 46/2017

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2  ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Podstawa prawna:

Art. 70 ust. 1 Ustawy o ofercie  


Treść raportu:

Zarząd FOTA S.A. w upadłości likwidacyjnej (Emitent, Spółka) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22 sierpnia 2017 roku wpłynęło od pełnomocnika Państwa Lucyny i Bogdana Fota zawiadomienie o następującej treści:
„Działając w imieniu Lucyny i Bogdana małżonków Fota (dalej „Akcjonariusz”, „małżonkowie Fota”), stosownie do treści przepisu art. 69 ust. 2 pkt. 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuję, że Akcjonariusz w wyniku transakcji zbycia akcji spółki Fota SA w upadłości likwidacyjnej (dalej „Spółka”)
z siedzibą w Gdyni w dniu:

(i) 16 sierpnia 2017 roku, zmniejszył swój udział w ogólnej liczbie głosów do 44,02 %.
Przed zmianą Akcjonariusz posiadał 3 345 029 sztuk akcji Spółki, stanowiących 35,52% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 4 970 029 głosów co stanowiło 45,01% ogólnej liczby głosów.
Po zmniejszeniu w Akcjonariusz posiadał 3 234 793 akcji Spółki co stanowiło 34,35% udziału w kapitale zakładowym uprawniających do 4 859 793 głosów co stanowiło 44,02% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu.

(ii) 18 sierpnia 2017 roku, zmniejszył swój udział w ogólnej liczbie głosów do 38,83 %.
Przed zmianą Akcjonariusz posiadał 3 148 177 sztuk akcji Spółki, stanowiących 33,43% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 4 773 177 głosów co stanowiło 43,23% ogólnej liczby głosów.
Po zmniejszeniu w Akcjonariusz posiadał 2 661 853 akcji Spółki co stanowiło 28,27% udziału w kapitale zakładowym uprawniających do 4 286 853 głosów co stanowiło 38,83% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu.

(iii) 21 sierpnia 2017 roku, zmniejszył swój udział w ogólnej liczbie głosów do 37,71%.
Przed zmianą Akcjonariusz posiadał 2 661 853 sztuk akcji Spółki, stanowiących 28,27% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 4286 853 głosów co stanowiło 38,83% ogólnej liczby głosów.
Po zmniejszeniu Akcjonariusz posiadał 2 538 553 akcji Spółki co stanowiło 26,96% udziału w kapitale zakładowym uprawniających do 4 163 553 głosów co stanowiło 37,71% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu.

(iv) 22 sierpnia 2017 roku, zmniejszył swój udział w ogólnej liczbie głosów do 37,34%.
Przed zmniejszeniem w Akcjonariusz posiadał 2 538 553 akcji Spółki co stanowiło 26,96% udziału w kapitale zakładowym uprawniających do 4 163 553 głosów co stanowiło 37,71% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu.
Po zmniejszeniu Akcjonariusz posiada 2 497 753 akcje Spółki co stanowi 26,53% udziału w kapitale zakładowym uprawniających do 4 122 753 głosów co stanowi 37,34% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu.


Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c.
Nie istnieją podmioty zależne od małżonków Fota posiadające akcje Spółki.
Nadto zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, z akcji, do których nabycia są uprawnieni są małżonkowie Fota, jako posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy tj. warrantów subskrypcyjnych serii C wyemitowanych przez Spółkę, wynosi 6.977.500 co stanowi 63,19 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.


Z poważaniem,
Dariusz Brodecki
radca prawny”

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Prezes Zarządu