Przejdź do treści

Raport bieżący nr 47/2017

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Podstawa prawna:

art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Treść raportu:

Zarząd FOTA S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdyni (Emitent) podaje do publicznej wiadomości, że Rada Nadzorcza Emitenta obiegowo podjęła Uchwałę nr 1 z dnia 22 sierpnia 2017 roku  w sprawie wyboru PRO AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Leonarda 1A/3, do przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za pierwsze półrocze roku 2017. Jednocześnie Emitent wskazuje, iż Sąd Rejonowy  Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych w postępowaniu o sygnaturze akt VI GUp 18/13  upoważnił syndyka masy upadłości do zawarcia stosownej umowy w wyżej wymienionym zakresie.

PRO AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu figuruje na liście podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzonej przez Polską Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3931.

Emitent pragnie wskazać, iż nie korzystał z usług PRO AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w zakresie przeglądu półrocznych i badania rocznych, jednostkowych i konsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta.

Wybór nastąpił na podstawie § 17 ust. 2 pkt 7 Statutu Emitenta, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.


Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Jakub Fota – Prezes Zarządu