Przejdź do treści

Raport bieżący nr 48/2017

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd FOTA S.A. w upadłości likwidacyjnej (dalej: Emitent, Spółka) podaje do publicznej wiadomości, że powziął informacje, iż w dniu 4 września 2017 roku Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Alicja Julke-Kostrzewa postanowiła o zawieszeniu postepowania egzekucyjnego (sygn. akt KM 214/15) wszczętego z wniosku wierzyciela Banku Handlowego w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) w oparciu o bankowy tytuł egzekucyjny z dnia 15 października 2013 roku (sygn. akt 06/2013/IRM) zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 12 grudnia 2013 roku na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 12 grudnia 2013 roku (sygn. akt VI GCo 1074/13).

Komornik Sądowy postanowił stwierdzić zawieszenie postępowania egzekucyjnego z mocy prawa na podstawie art. 146 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo Upadłościowe (Dz.U. nr 60, poz. 535 z późn. zm.) wobec postanowienia wydanego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego na obejmujące likwidację majątku Spółki.

Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte z wniosku Banku jako następstwo wypowiedzenia przez Bank umowy o limit kredytowy o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 16/2013 z dnia 18 czerwca 2013 roku.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Jakub Fota- Prezes Zarządu