Przejdź do treści

Raport bieżący nr 49/2017

Umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd FOTA S.A. w upadłości likwidacyjnej (dalej: Emitent, Spółka) podaje do publicznej wiadomości, że powziął informacje, iż w dniu 6 września 2017 roku Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Krzysztof Mówiński postanowił o umorzeniu postepowania egzekucyjnego (sygn. akt KM 1599/13) wszczętego z wniosku wierzyciela Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Bank) w oparciu o bankowy tytuł egzekucyjny z dnia 16 lipca 2013 roku (sygn. akt BTE 253/DRWA1/13) zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 28 września 2013 roku na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 28 września 2013 roku (sygn. akt VI GCo 644/13).

Komornik Sądowy postanowił stwierdzić, że postępowanie egzekucyjne w niniejszej sprawie umorzyło się z mocy samego prawa z dniem 13 lipca 2017 roku na podstawie art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo Upadłościowe (Dz.U. nr 60, poz. 535 z późn. zm.) oraz postanowił ustalić koszty postępowania egzekucyjnego na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1138).

Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte z wniosku Banku jako następstwo wypowiedzenia przez Bank umowy o kredyt obrotowy oraz umowy o udzielenie linii na otwieranie akredytyw własnych z możliwością finansowania o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 22/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Jakub Fota- Prezes Zarządu