Przejdź do treści

Raport bieżący nr 50/2017

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2  ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Podstawa prawna:
Art. 70 ust. 1 Ustawy o ofercie  

Treść raportu:

Zarząd FOTA S.A. w upadłości likwidacyjnej (Emitent, Spółka) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 września 2017 roku wpłynęło od pełnomocnika Państwa Lucyny i Bogdana Fota zawiadomienie o następującej treści:


„Działając w imieniu Lucyny i Bogdana małżonków Fota (dalej „Akcjonariusz”, „małżonkowie Fota”), stosownie do treści przepisu art. 69 ust. 2 pkt. 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuję, że Akcjonariusz w wyniku transakcji zbycia akcji spółki Fota SA w upadłości likwidacyjnej (dalej „Spółka”)
z siedzibą w Gdyni w dniu:

(i) 6 września 2017 roku, zmniejszył swój udział w ogólnej liczbie głosów do 35,74 %.
Przed zmianą Akcjonariusz posiadał 2 497 753 akcje Spółki co stanowiło 26,53% udziału w kapitale zakładowym uprawniających do 4 122 753 głosów co stanowi 37,34% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu.
Po zmniejszeniu w Akcjonariusz posiadał 2 321 001 akcji Spółki co stanowiło 24,65% udziału w kapitale zakładowym uprawniających do 3 946 201 głosów co stanowiło 35,74% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu.

Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c.
Nie istnieją podmioty zależne od małżonków Fota posiadające akcje Spółki.
Nadto zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, z akcji, do których nabycia są uprawnieni są małżonkowie Fota, jako posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy tj. warrantów subskrypcyjnych serii C wyemitowanych przez Emitenta, wynosi 6.977.500 co stanowi 63,19 % głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.


Z poważaniem,
Dariusz Brodecki
radca prawny”

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Prezes Zarządu