Przejdź do treści

Raport bieżący nr 52/2017

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2  ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Podstawa prawna:

Art. 70 ust. 1 Ustawy o ofercie  


Treść raportu:

Zarząd FOTA S.A. w upadłości likwidacyjnej (Emitent, Spółka) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 września 2017 roku wpłynęło od pełnomocnika Państwa Lucyny i Bogdana Fota zawiadomienie o następującej treści:


„Działając w imieniu Lucyny i Bogdana małżonków Fota (dalej „Akcjonariusz”, „małżonkowie Fota”), stosownie do treści przepisu art. 69 ust. 2 pkt. 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuję, że Akcjonariusz w wyniku transakcji zbycia akcji spółki Fota SA w upadłości likwidacyjnej (dalej „Spółka”)
z siedzibą w Gdyni w dniu:

(i) 8 września 2017 roku, zmniejszył swój udział w ogólnej liczbie głosów do 30,37%.
Przed zmianą w Akcjonariusz posiadał 1 842 809 akcji Spółki co stanowiło 19,57% % udziału w kapitale zakładowym uprawniających do 3 467 809 głosów co stanowiło 31,41% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu.
Po zmniejszeniu w Akcjonariusz posiadał 1 728 661 akcji Spółki co stanowiło 18,36% udziału w kapitale zakładowym uprawniających do 3 353 661 głosów co stanowiło 30,37% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu.

(ii) 11 września 2017 roku, zmniejszył swój udział w ogólnej liczbie głosów do 29,44 %.
Przed zmianą Akcjonariusz posiadał 1 728 661 sztuk akcji Spółki, stanowiących 19,57% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 3 353 661 głosów co stanowiło 30,37% ogólnej liczby głosów.
Po zmniejszeniu w Akcjonariusz posiada 1 625 000 akcji Spółki co stanowi 17,26% udziału w kapitale zakładowym uprawniających do 3 250 000 głosów co stanowi 29,44% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu.

Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c.
Nie istnieją podmioty zależne od małżonków Fota posiadające akcje Spółki.
Nadto zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, z akcji, do których nabycia są uprawnieni są małżonkowie Fota, jako posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy tj. warrantów subskrypcyjnych serii C wyemitowanych przez Emitenta, wynosi 6.977.500 co stanowi 63,19 % głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.


Z poważaniem,
Dariusz Brodecki
radca prawny”

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Prezes Zarządu