Przejdź do treści

Raport bieżący nr 53/2017

Uprawomocnienie się postanowienia w przedmiocie zmiany prowadzenia postępowania upadłościowego na obejmujące likwidację majątku upadłego

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej (Emitent, Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 39/2017 z dnia 13 czerwca 2017 roku podaje do publicznej wiadomości, iż powziął informacje, że z dniem 13 lipca 2017 roku uprawomocniło się postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy (Sąd) w sprawie o sygn. akt GUp 18/13 w przedmiocie zmiany postanowienia z dnia 13 września 2013 roku dotyczącego ogłoszenia upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu na ogłoszenie upadłości obejmujące likwidację majątku Emitenta.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Prezes Zarządu