Przejdź do treści

Raport bieżący nr 55/2017

Umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd FOTA S.A. w upadłości likwidacyjnej (dalej: Emitent, Spółka) podaje do publicznej wiadomości, że powziął informacje, iż w dniu 15 listopada 2017 roku Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce  w Poznaniu Michał Rojewski postanowił o umorzeniu postępowania egzekucyjnego (sygn. akt Km 2582/13) wszczętego z wniosku wierzyciela Banku Handlowego w Warszawie S.A. (dalej: Bank) w oparciu o bankowy tytuł egzekucyjny z dnia
15 października 2013 roku (sygn. akt 06/2013) zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 28 listopada 2013 roku na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 28 listopada 2013 roku (sygn. akt VI GCo 1070/13).

Komornik Sądowy postanowiła stwierdzić, że postępowanie egzekucyjne w niniejszej sprawie umorzyło się z mocy samego prawa z dniem 11 września 2017 roku na podstawie art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo Upadłościowe (Dz.U. nr 60, poz. 535 z późn. zm.) oraz postanowiła ustalić koszty postępowania egzekucyjnego na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1138).

Przedmiotowe postępowanie jest następstwem wypowiedzenia przez Bank umowy o limit wierzytelności, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 16/2013 z dnia 18 czerwca 2013 roku.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Jakub Fota- Prezes Zarządu