Przejdź do treści

Raport bieżący nr 57/2017

Informacja poufna w przedmiocie braku możliwości wyboru członka Zarządu przez Radę Nadzorczą Emitenta

Podstawa prawna:
Art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Treść raportu:
Syndyk Masy Upadłości FOTA S.A. w upadłości likwidacyjnej (Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2017 z dnia 6 czerwca 2017 roku podaje do publicznej wiadomości, iż na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki nie mogła powołać Zarządu Spółki wobec braku kandydatów, jak również wobec braku możliwości oddelegowania któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej Spółki do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu.
W ocenie Rady Nadzorczej Spółki zarówno syndyk masy upadłości, jak i kurator powoływany wobec braku Zarządu Spółki, posiadają stosowne narzędzia do skutecznego prowadzenia spraw Spółki i kontynuacji postępowania upadłościowego oraz mają realne i adekwatne uprawnienia do sprawowania zarządu i nadzoru nad majątkiem Spółki.

O rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu i jednocześnie z zarządu Emitenta ze skutkiem na dzień  8 grudnia  2017 roku jedynego członka Zarządu Spółka podała do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 56/2017 z dnia 8 grudnia 2017 roku.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Dorota Kowalewska – Syndyk Masy Upadłości